รายละเอียดหลักสูตร ปี 2562-2564

izmir escort adıyaman escort afyon escort amasya escort antep escort sex hikayeleri artvin escort bingol escort alanya escort buca escort

รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  :  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา  : คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

 

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย        :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ภาษาอังกฤษ   :  Bachelor of Business Administration Program in Logistics and Supply Chain Management

 

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)       :  บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

ภาษาไทย (ชื่อย่อ)        :  บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) :  Bachelor of Business Administration (Logistics and Supply Chain Management)

ภาษาอังกฤษ (ชื่อย่อ)   : B.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  132  หน่วยกิต

 

รูปแบบหลักสูตร 

รูปแบบ                                :  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี

ประเภทของหลักสูตร         :  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

ภาษาที่ใช้                           :  ภาษาไทย

การรับเข้าศึกษา                  :  รับเฉพาะนักศึกษาไทย และนักศึกษาที่สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น                  :  สถาบันจัดการเรียนการสอนโดยตรง

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  :  ให้ปริญญาเพียงใบเดียว

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน  :  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

 

ปรัชญาของหลักสูตร

         “มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในสายวิชาชีพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ตอบสนองต่อความต้องการ      ของผู้ใช้บัณฑิต  โดยไม่ละทิ้งคุณธรรมจริยธรรมแห่งความเป็นมนุษย์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจในประเทศไทย”

ระบบการจัดการการศึกษา 

การจัดการการศึกษา                                    :  จัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค

การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน                   :  มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน

การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค      :  ไม่มีการเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

                

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                                                                                     33 หน่วยกิต

          กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                  6 หน่วยกิต

          กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                            3 หน่วยกิต

          กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                             9 หน่วยกิต

          กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                                                   12 หน่วยกิต

          กลุ่มวิชาภาษาไทย                                                                 3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ                                                                                                                                              93 หน่วยกิต

          วิชาแกนทางธุรกิจ                                                                36 หน่วยกิต

          วิชาเอกบังคับ                                                                       45 หน่วยกิต

          วิชาเอกบังคับเลือก                                                              12 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                                                                            6 หน่วยกิต

รวม                                                                                                                                                                  132 หน่วยกิต

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                                 33  หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (6 หน่วยกิต)                 

INT 1004    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ          3(3-0-6)      

                      (Introduction to Computer for Business)          

MTH 1003  คณิตศาสตร์พื้นฐาน         3(3-0-6)      

                      (Basic Mathematics)                 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (3 หน่วยกิต)                  

LIS 1001    สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า         2(2-0-4)      

                   (Information and Technology for Searching)               

HPR 1001   กีฬาเพื่อสุขภาพ         1(1-1-2)      

                     (Sport for Health)                    

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (9 หน่วยกิต)                

POL 1101   การเมืองการปกครองไทย         3(3-0-6)      

                    (Thai Politics and Government)            

PSY 1001   จิตวิทยาทั่วไป         3(3-0-6)      

                    (General  Psychology)               

RAM 1000  ความรู้คู่คุณธรรม         3(3-0-9)      

                     (Knowledge and  Morality)

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (12 หน่วยกิต)                  

ENG 1001  ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน          3(2-2-5)      

                     (Basic English Sentences and Essential Vocabulary in

                      Daily Life)

ENG 1002  ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป         3(2-2-5)      

                     (English Sentences and Vocabulary in General Use)

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (12 หน่วยกิต)

ENG 2001  การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ         3(2-2-5)      

                     (English Reading for Comprehension)     

ENG 2002   การอ่านตีความภาษาอังกฤษ         3(2-2-5)      

                      (English Interpretative Reading)            

กลุ่มวิชาภาษาไทย (3 หน่วยกิต)          

THA 1003  การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน         3(3-0-6)      

                     (Preparation for Speech and Writing)

หมวดวิชาเฉพาะ                                                                                        93 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ  (36 หน่วยกิต)            

ACC 1101  การบัญชีขั้นต้น 1         3(3-0-6)      

                   (Principle of Accounting 1)                  

ACC 1102  การบัญชีขั้นต้น 2         3(3-0-6)      

                    (Principle of Accounting 2) 

BUS 2101   สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ         3(3-0-6)      

                     (Business Information and Communication)                

ECO 2129  เศรษฐกิจประเทศไทย         3(3-0-6)      

                    (Thai Economy)             

ECO 3521  ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ         3(3-0-6)      

                    (International Trade Theory and Policy)           

FIN 2101    การเงินธุรกิจ         3(3-0-9)      

                     (Business Finance)         

HRM 2101  การจัดการทรัพยากรมนุษย์          3(3-0-9)      

                     (Human Resources Management)         

LAW 2016  กฎหมายธุรกิจ         3(3-0-6)      

                     (Business Law)              

MGT 2101  หลักการจัดการธุรกิจ         3(3-0-9)      

                     (Principles of Management)                 

MGT 3102  การภาษีอากร         3(3-0-9)      

                     (Taxation)          

MKT 2101  หลักการตลาด         3(3-0-9)      

                     (Principles of Marketing)           

STA 2016   สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ         3(3-0-6)      

                    (Business Statistics and Quantitative Analysis)             

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 45 หน่วยกิต           

LOG 2201 หลักการและพื้นฐานการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน              3(3-0-6)      

                   (Principles and Basic Management of Logistics

                   and Supply Chain)

LOG 2202 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน            3(3-0-6)      

                   (Ethics and Social Responsibility in Logistics

                   and Supply Chain)

LOG 3201 การวางแผนและการพยากรณ์ในกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน         3(3-0-6)      

                  (Planning and Forecasting in Logistics

                  and Supply Chain Activities)     

LOG 3202 การจัดซื้อจัดหาในระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน         3(3-0-6)

                    (Procurement in Logistics and Supply Chain)

LOG 3203 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า         3(3-0-6)                        

                    (Warehouse Management and Distribution Center)

LOG 3204  การจัดการระบบสินค้าคงคลัง         3(3-0-6)

                    (Inventory System Management)

LOG 3205  การลำเลียงวัสดุและบรรจุภัณฑ์         3(3-0-6)

                     (Material Handling and Packaging)

LOG 3206  การจัดการนวัตกรรมทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน         3(3-0-6)

                     (Innovation Management for Logistics and Supply Chain)

LOG 3207  การจัดการการขนส่ง          3(3-0-6)

                    (Transportation Management)

LOG 3208  การวิจัยทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน         3(3-0-6)

                     (Logistics and Supply Chain Research)

LOG 4201  ท่าขนส่ง         3(3-0-6)

                   (Terminal Transportation)

LOG 4202 การควบคุมต้นทุนการดำเนินงานในกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน          3(3-0-6)

                   (Controlling Operating Costs in Logistics and Supply  

                  Chain Activities)

LOG 4203  การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน         3(3-0-6)

                    (Strategic Management for Logistics and Supply Chain)            

LOG 4204  การจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง         3(3-0-6)

                     (Relationship Management with Stakeholders)

LOG 5000  การฝึกงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน         3(3-0-6)

                     (Logistics and Supply Chain Internship)

         

กลุ่มวิชาเอกบังคับเลือก (12 หน่วยกิต)            

ด้านการขนส่ง

ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาด้านการขนส่ง

LOG 4301  การจัดการการขนส่งทางน้ำ         3(3-0-6)                               

                    (Marine Transport Management) 

LOG 4302  การจัดการการขนส่งทางบก         3(3-0-6)      

                    (Land Transport Management)

LOG 4303  การจัดการการขนส่งทางอากาศ         3(3-0-6)

                     (Air Transport Management)      

LOG 4304  การจัดการการขนส่งทางท่อและทางราง         3(3-0-6)

                     (Pipeline and Rail Transport Management)

ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

LOG 4401  กฎหมายแรงงาน ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย         3(3-0-6)

                     (Labor Law, Safety and Occupational Health) 

LOG 4402 ความสัมพันธ์ประเทศไทย 4.0 กับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน         3(3-0-6)

                    (Relations between Thailand 4.0 and Logistics

                    and Supply Chain)

LOG 4403 ระบบเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน         3(3-0-6)      

                    (Sufficiency Economy with Logistics and Supply Chain 

                    Management)

LOG 4404 พิธีการทางศุลกากร         3(3-0-6)

                   (Customs Clearance)

 

หมวดวิชาเลือกเสรี         (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 

  1. ให้นักศึกษาเลือกกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอนในระดับปริญญาตรี โดยต้องไม่เป็นวิชาที่ คณะบริหารธุรกิจ หรือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานกำหนดห้ามลงทะเบียน ได้แก่ ACC1130, INT1005, LAW2015, LAW3015, LAW2033, LAW2034, LAW3035, LAW3036, STA1003 และห้ามนักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาของคณะอื่นหรือภายในคณะบริหารธุรกิจ ที่มีชื่อวิชาใกล้เคียงกันกับกระบวนวิชาบังคับเรียนของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แต่ชื่อรหัสวิชาต่างกัน
  2. นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชาจากกลุ่มวิชาเอกบังคับเลือกจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเป็นวิชาเลือกเสรีได้ โดยต้องเป็นวิชาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนเท่านั้น

 

คำอธิบายความหมายของรหัสวิชา

 

ความหมายของรหัสประจำกระบวนวิชา

                   ความหมายของรหัสประจำกระบวนวิชา และอักษรย่อของสาขาวิชาให้ใช้ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนด อ้างตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อที่ 15.9  (ภาคผนวก ก) โดยให้อักษรย่อ LOG มาจากคำว่า Logistics and Supply Chain Management

ความหมายของเลขประจำกระบวนวิชา

                   ความหมายของเลขประจำกระบวนวิชาให้ยึดหลักตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนด อ้างตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อที่ 15.10  

(ภาคผนวก ก) 

                   เลขตัวแรก (หลักพัน) แสดงถึงชั้นปีของกระบวนวิชาดังนี้

                                      เลข “1”  แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปีที่ 1 (Freshman Course)

                                      เลข “2”  แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปีที่ 2 (Sophomore Course)

                                      เลข “3”  แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปีที่ 3 (Junior Course)

                                      เลข “4” และ “5”  แสดงถึงกระบวนวิชาชั้นปีที่ 4 (Senior Course)

                   เลขตัวที่สอง (หลักร้อย) แสดงกลุ่มวิชาย่อย 

                                      1  หมายถึง   กระบวนวิชาแกนธุรกิจ

                                      2  หมายถึง   กระบวนวิชาเอกบังคับ

                                      3  หมายถึง   กระบวนวิชาเอกบังคับเลือก

                                      4  หมายถึง   กระบวนวิชาเอกบังคับเลือก

                   และอาจกำหนดเลขบางตัวให้มีความหมายเฉพาะ เช่น เลข 0 หมายถึง กระบวนวิชาที่เกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม

                   เลขตัวที่สามและเลขตัวที่สี่ (หลักสิบและหลักหน่วย) แสดงลำดับของวิชา และอาจกำหนดให้เลขบางตัวมีความหมายเฉพาะก็ได้ 

maltepe escort kartal escort kadıköy escort ataşehir escort pendik escort kartal escort
เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว    ยอมรับทั้งหมด