การรับสมัคร (รุ่นที่ 4)

izmir escort adıyaman escort afyon escort amasya escort antep escort sex hikayeleri artvin escort bingol escort alanya escort buca escort

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา

รุ่นที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ภาษาอังกฤษ             Bachelor of  Business Administration Program in Logistics and 

                                   Supply Chain Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)                บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

ชื่อย่อ (ไทย)                 บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)          Bachelor of  Business Administration 

                                      (Logistics and Supply Chain Management)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)            B.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)

 

การรับเข้านักศึกษา     :    ใช้วิธีการสัมภาษณ์คัดเลือก

หลักสูตร                      :    4 ปี   จำนวน  132  หน่วยกิต

ขอรับใบสมัครได้ที่      :    โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  ชั้น 5 ห้อง 502

                                          คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ 

                                          กรุงเทพมหานคร 10240

คุณสมบัติของผู้สมัคร      :  จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า

การเทียบโอน                  :  รับนักศึกษาเทียบโอน

ค่าสมัคร                           :   ใบสมัคร  200 บาท , ค่าสัมภาษณ์คัดเลือก  500 บาท

 

กำหนดการเปิดรับสมัคร   

 • เปิดรับสมัครถึงวันที่ 10 ก.ค. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 ก.ค. 65
 • สอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 18-22 ก.ค. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 27 ก.ค. 65
 • ขึ้นทะเบียน และลงทะเบียนนักศึกษาใหม่  วันที่ 3 ก.ค. 65
 • เปิดเรียน วันที่ 6 ส.ค. 65

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน  4  ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน    4  ชุด
 • สำเนาวุฒิการศึกษา   4  ชุด
 • กรณีเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ต้องแนบสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล หรือใบหย่า หรือใบสมรส(แล้วแต่กรณี)    4 ชุด
 • กรณีใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ ให้ดำเนินการขอใบเทียบระดับความรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการก่อนสมัคร
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หรือ 1 นิ้วครึ่ง   4  รูป
 • ใบรับรองแพทย์           1 ชุด

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

                ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  165,000 บาท รวมศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์ แบ่งชำระเป็น 8 เทอม ดังนี้

 • เทอมที่  1  ชำระค่าธรรมเนียมฯ  20,000 บาท (วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษา)
 • เทอมที่  2  ชำระค่าธรรมเนียมฯ  20,000 บาท
 • เทอมที่  3  ชำระค่าธรรมเนียมฯ  20,000 บาท
 • เทอมที่  4  ชำระค่าธรรมเนียมฯ  20,000 บาท
 • เทอมที่  5  ชำระค่าธรรมเนียมฯ  20,000 บาท
 • เทอมที่  6  ชำระค่าธรรมเนียมฯ  20,000 บาท
 • เทอมที่  7  ชำระค่าธรรมเนียมฯ  20,000 บาท
 • เทอมที่  8  ชำระค่าธรรมเนียมฯ  25,000 บาท

วันและเวลาบรรยาย

 • กลุ่มเรียนที่ 1  วันจันทร์  –  วันพฤหัสบดี   (17.00 – 21.00 น.)
 • กลุ่มเรียนที่ 2 วันอาทิตย์ (08.00 – 21.00 น.)

หมายเหตุ  กำหนดการต่าง ๆ อาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

maltepe escort kartal escort kadıköy escort ataşehir escort pendik escort kartal escort
เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว    ยอมรับทั้งหมด